இன்பத் தமிழ்…!

குண்டக்க என்றால் என்ன? மண்டக்க என்றால் என்ன? தொடர்ந்து படியுங்கள்…

 1. அந்தி, சந்தி:

அந்தி : மாலை நேரத்திற்கும் , இரவுக்கும் இடையில் உள்ள பொழுது. சந்தி: இரவு நேரத்திற்கும் , காலை நேரத்திற்கும் இடையில் உள்ள விடியல் பொழுது.

 1. அக்குவேர், ஆணிவேர் :

அக்குவேர் : செடியின் கீழ் உள்ள மெல்லியவேர். ஆணி வேர்: செடியின் கீழ் ஆழமாக செல்லும் வேர்.

 1. அரை குறை:

அரை : ஒரு பொருளின் சரி பாதி அளவில் உள்ளது. குறை : அந்த சரிபாதி அளவில் குறைவாக உள்ளது.

 1. அக்கம், பக்கம்:

அக்கம்: தன் வீடும், தான் இருக்கும் இடமும். பக்கம்: பக்தத்தில் உள்ள வீடும், பக்கத்தில் உள்ள இடமும்.

 1. அலுப்பு சலிப்பு :

அலுப்பு: உடலில் உண்டாகும் வலி. சலிப்பு: உள்ளத்தில் ஏற்படும் வெறுப்பும், சோர்வும்.

 1. ஆட்டம் பாட்டம் :

ஆட்டம் : தாளத்திற்கு தகுந்தவாறு ஆடுவது. பாட்டம் : ஆட்டத்திற்குப் பொருத்தமில்லாமல் பாடுவது.

 1. இசகு பிசகு:

இசகு: தம் இயல்பு தெரிந்து ஏமாற்றுபவர்களிடம் ஏமாறுதல். பிசகு: தம்முடைய அறியாமையால் ஏமாறுதல்.

 1. இடக்கு முடக்கு:

இடக்கு : கேலியாக நகைத்து, இகழ்ந்து பேசுதல். முடக்கு : கடுமையாக எதிர்த்து, தடுத்துப் பேசுதல்.

 1. ஏட்டிக்குப் போட்டி :

ஏட்டி: விரும்பும் பொருள் அல்லது செய்வது. ( ஏடம் : விருப்பம்) போட்டி : விரும்பும் பொருள், செயலுக்கு எதிராக வருவது.

 1. ஒட்டு உறவு :

ஒட்டு : இரத்த சம்பந்தம் உடையவர்கள். உறவு : கொடுக்கல் சம்பந்தமான வகையில், நெருக்கமானவர்கள்.

 1. கடை கண்ணி :

கடை: தனித் தனியாக உள்ள வியாபார நிலையம். கண்ணி : தொடர்ச்சியாக அமைந்த கடைகள் , கடை வீதிகள்.

 1. கார சாரம் :

காரம் : உறைப்பு சுவையுள்ளது. சாரம்: காரம் சார்ந்த சுவையுள்ளது.

 1. காடு கரை :

காடு : மேட்டு நிலம் (முல்லை). கரை : வயல் நிலம் .( மருதம், நன் செய் , புன்செய்).

14.காவும் கழனியும்:

கா : சோலை. கழனி: வயல். (மருதம் ).

 1. கிண்டலும் கேலியும்:

கிண்டல் : ஒருவன் மறைத்த செய்தியை அவன் வாயில் இருந்து வாங்குவது. கேலி : எள்ளி நகைப்பது.

 1. குண்டக்க மண்டக்க :

குண்டக்க : இடுப்புப்பகுதி, மண்டக்க: தலைப் பகுதி, சிறுவர்கள் கால் பக்கம், தலைப்பக்கம் எது எனத் தெரியாமல் தூக்குவது, வீட்டில் அந்தந்தப் பொருள் அங்கங்கே இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லாமல் இருப்பது.

 1. கூச்சல் குழப்பம்:

கூச்சல் : துன்பத்தில் சிக்கி வாடுவோர் போடும் சத்தம். (கூ - கூவுதல்) குழப்பம்: துன்பத்தின் மத்தியில் உண்டாகும் சத்தத்தைக் கேட்டு, வந்தவர்கள் போடும் சத்தம்.

 1. சத்திரம் சாவடி :

சத்திரம் : இலவசமாக சோறு போடும் இடம் ( விடுதி ). சாவடி: இலவசமாகத் தங்கும் இடம்.

19.தோட்டம் துரவு , தோப்பு துரவு :

தோட்டம் : செடி, கொடி, கீரை பயிரிடப்படும் இடம். தோப்பு : கூட்டமாக இருக்கும் மரங்கள். துரவு: கிணறு.

 1. நகை நட்டு :

நகை : பெரிய அணிகலன்கள் (அட்டியல், ஒட்டியாணம்.) நட்டு : சிறிய அணிகலன்கள்.

 1. நத்தம் புறம்போக்கு :

நத்தம் : ஊருக்குப் பொதுவான மந்தை… புறம்போக்கு : ஆடு, மாடு மேய்வதற்கு அரசு ஒதுக்கிய நிலம்.

 1. நேரம் காலம் :

நேரம் : ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு நமக்கு வசதியாக அமைத்துக் கொள்வது. காலம் : ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு பஞ்சாங்க அடிப்படையில் செய்ய முற்படும் கால அளவு.

 1. நொண்டி நொடம் :

நொண்டி : காலில் அடிபட்டோ, குறையால் இருப்பவர். நொடம் : கை, கால் செயலற்று இருப்பவர்.

 1. பற்று பாசம் :

பற்று : நெருக்கமாக உறவு கொண்டுள்ளவர்கள். பாசம் : பிரிவில்லாமல் மரணம் வரை சேர்ந்து இருப்பது…

 1. பழக்கம் வழக்கம் :

பழக்கம் : ஒருவர் ஒரே செயலைப் பல காலமாகச் செய்வது. வழக்கம் : பலர் ஒரு செயலைப் பலகாலம் (மரபுவழியாக ) கடைப்பிடித்துச் செய்வது.

 1. பட்டி தொட்டி :

பட்டி: கால்நடைகள் (ஆடுகள்) வளர்க்கும் இடம் (ஊர்). தொட்டி : மாடுகள் அதிமாக வளர்க்கும் இடம்.

 1. பேரும் புகழும் :

பேர் : வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் உண்டாகும் சிறப்பு பெருமை. புகழ்: வாழ்விற்குப் பிறகும் நிலை பெற்றிருக்கும் பெருமை.

 1. பழி பாவம் :

பழி: நமக்குத் தேவையில்லாத , பொருத்தமில்லாத செயலைச் செய்தால் இக்காலத்தில் உண்டாகும் அபச் சொல். பாவம் : தீயவை செய்து மறுபிறப்பில் நாம் அனுபவிக்கும் நிகழ்ச்சி.

 1. பங்கு பாகம்:

பங்கு: கையிருப்பு. பணம், நகை, பாத்திரம்.( அசையும் சொத்து). பாகம் : வீடு, நிலம். அசையாச் சொத்து.

 1. பிள்ளை குட்டி:

பிள்ளை : பெதுவாக ஆண் குழந்தையைக் குறிக்கும். குட்டி: பெண் குழந்தையைக் குறிக்கும்.

 1. வாட்டம் சாட்டம் :

வாட்டம் : வளமான தோற்றம், வாளிப்பான உடல். சாட்டம் : வளமுள்ள தோற்றம், தோற்றப்பொலிவு.

Cheers,
RM…
Raghavan alias Saravanan Muthu
28 Aug 2021 | Sat | 10:28:14 AM IST